Belarus
President INESA PAULIUCHYK
Secretary EVGENIYA ORLIS
Address Vostocknaya Str. 39-35, 220040 MINSK
Telephone +375 29 681 7091 / +375 293 393 567